Obchodné podmienky

Obchodné podmienkyČlánok I
Všeobecné ustanovenia


1. Nasledujúce obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týkajúcej sa kúpy a predaja tovaru alebo poskytovania servisných služieb prostredníctvom internetového portálu www.mobilnyservis.sk
2. Nasledujúce obchodné podmienky sú bezpodmienečnou súčasťou zmluvy bližšie špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 obchodných podmienok.
3. Predmetom obchodných podmienok je špecifikovanie povinností a práv oboch zmluvných strán plynúcich zo zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
4. Obchodné podmienky sa riadia a sú vypracované na základe:
 • zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.
5. Nasledujúce obchodné podmienky sú publikované na stránke internetového portálu www.mobilnyservis.sk s možnosťou následnej archivácie a reprodukcie.
6. Zákaznik potvrdením a zaslaním objednávky vyhlasuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, bez výhrad s nimi súhlasí a ich obsahu rozumie.


Článok II
Vymedzenie pojmov


1. Dodávateľom je prevádzkovateľ internetového portálu www.mobilnyservis.sk:
iQmobil s.r.o.
Černyševského 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
IČO: 48 279 625
DIČ: 2120114579
IČ DPH: SK2120114579
IBAN: SK91 1100 0000 0029 4600 8758

2. Zákaznikom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo objednáva služby prostredníctvom internetového portálu www.mobilnyservis.sk
3. Zmluvou uzatvorenou na diaľkuje sa rozumie zmluva medzi Dodávateľom a Zákaznikom uzatvorená prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti Dodávateľa a Zákaznika primárne využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.
4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru.
5. Zmluvou o dielo sa v tomto prípade rozumie zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie servisných služieb.
6. Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Zákaznikom – spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
7. Zákaznikom – podnikateľom sa v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“) rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registry,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
8. Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľatel. č.: 02/58 27 21 72


Článok III
Uzatvorenie zmluvy


1. Zoznam tovaru a služieb uvedených na internetovom portáli www.mobilyservis.sk je katalógom štandardne dodávaného tovaru a služieb, pričom Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť tovarov a služieb.
2. Tovar a služby uvedené na internetovom portal www.mobilnyservis.sk Dodávateľom je možné objednať prostredníctvom nasledujúceho prostriedku diaľkovej komunikácie:
 • webového sídla,
Objednávka prostredníctvom webového sídla:
Pri nákupe cez internetový portal www.mobilnyservis.sk si Zákaznik vyberie tovar/službu na základe zverejnenej ponuky, vyplní osobné údaje a adresu, zaškrtne Súhlas s obchodnými podmienkami a záväzne objedná kliknutím na tlačidlo „Objednať“.
3. Objednávka uskutočnená prostredníctvom webového sídla je záväzná.
4. Zákaznik odoslaním objednávky potvrdzuje, že si je vedomý a súhlasí so zaplatením kúpnej ceny.
5. Akákoľvek zmena alebo zrušenie takto uzatvorenej kúpnej zmluvy je možná len na základe dohody Dodávateľa a Zákaznika alebo z dôvodu vyplývajúceho zo zákona.
6. Na základe zmluvy o dielo, predmetom ktorej je poskytnutie služieb, uskutoční Dodávateľ servisnú službu elektronického zariadenia Zákaznika. Plnenie povinnosti Dodávateľa na základe zmluvy začína plynúť odovzdaním zariadenia, ktoré je predmetom servisnej služby.
7. Potvrdením zmluvy o dielo je Protokol o oprave mobilého telefónu.
8. Zákaznik má právo bez udania dôvodu zrušiť záväznú objednávku mailom alebo telefonicky do 2 hodín od záväzneho objednania. mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky bez zbytočného odkladu potvrdí Dodávateľ Zákaznikovi telefonicky alebo mailom.
9. Dodávateľ má povinnosť archivovať takúto Zmluvu po dobu najmenej piatich rokov, pričom táto Zmluva nie je prístupná tretím stranám.


Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán


1. Predmetom zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy sú povinnosti a práva oboch zmluvných strán.
2. Dodávateľ je povinný najmä:
 • poskytnúť Zákaznikovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 • dodať Zákaznikovi objednaný tovar alebo službu riadne a včas na dohodnuté miesto,
 • zabezpečiť obal tovaru tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu
 • dodať Zákaznikovi platné doklady v súlade s relevantnými právnymi predpismi, najneskôr v čase preberania tovaru/služby
3. Dodávateľ má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
4. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, v prípade neschopnosti dodať tovar/službu objednanú Zákaznikom. O odstúpení od Zmluvy je Dodávateľ povinný Zákaznika informovať riadne a včas, telefonicky alebo mailom. V prípade, že Zákaznik vopred uhradil tovar/službu, Dodávateľ je povinný vrátiť túto platbu na účet zvolený Zákaznikom najneskôr do 7 dní.
5. Zákaznik je povinný najmä:
 • včas prevziať tovar/službu na dohodnutom mieste,
 • zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu za tovar/službu v lehote splatnosti,
6. Zákazník berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných podmienok plynúcich zo Zmluvy nesie plnú zodpovednosť v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorú týmto porušením Dodávatešovi spôsobil.
7. Zákaznik má právo na dodane tovaru/služby Dodávateľom riadne a včas.
8. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.


Článok V
Cena tovaru alebo služby


1. Ceny produktov/služieb zverejnené na internetovom portáli www.mobilnyservis.sk sú aktuálne a platné. Všetky ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
2. Cena uvedená v objednávkovom formulári je konečná. Táto cena je uvádzaná vrátane DPH a všetkých poplatkov.
3. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru/služby, v prípade zjavnej chyby v písaní, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výraznej zmene podmienok zo strany subdodávateľov. Pri takejto zmene má Dodávateľ právo objednávku zmeniť alebo zrušiť.
4. Dokladom o predaji tovaru/poskytnutí služby je účet z registračnej pokladnice.


Článok VI
Platobné podmienky


1. Zákaznik má povinnosť zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve/zmluve o dielo v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
2. Zákaznik môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
V hotovosti:
Pri osobnom prevzatí tovaru v servisnom vozidle.
Na dobierku kuriérom:
Cenu za objednaný tovar/službu kupujúci zaplatí pri prevzatí od kuriéra spoločnosti Slovak Parcel Service (UPS).
Platba vopred bankovým prevodom:
Na základe údajov o platbe uhradí Zákaznik kúpnu cenu prevodom na bankový účet Dodávateľa vedený v Tatra banke, a.s. (IBAN: SK91 1100 0000 0029 4600 8758)
Platba kartou v servisnom vozidle:
Zákazník môže za tovar/službu zaplatiť platobnou kartou v servisnom vozidle.


Článok VII
Dodacie podmienky


1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Zákaznikovi objednaný tovar alebo poskytnúť službu v lehote uvedenej pri konkrétnom tovare/službe na portáli www.mobilnyservis.sk. Pokiaľ nie je možné túto lehotu dodržať, dohodnú sa zmluvné strany na dodatočnej lehote plnenia.
2. Zákaznik je povinný prevziať tovar/službu v mieste dohodnutom v objednávke, osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
3. Od momentu odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti, zodpovedá za prípadnú škodu prepravca. Zákazník alebo ním splnomocnená osoba je povinná skontrolovať tovar pri prevzatí a prípadné poškodenie spôsobené prepravcom bezodkladne nahlásiť Dodávateľovi na adrese kontakt@mobilnyservis.sk.
4. V prípade, že Zákaznik tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu, Dodávateľ nemá povinnosť uznať neskoršie reklamácie.
5. Zákaznik je v prípade nedodania tovaru/služby v lehote podľa čl. VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od zmluvy.


Článok VIII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


1. Zákaznik nadobúda vlastnícke právo k tovaru po uhradení celej kúpnej ceny za tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákaznika v čase, keď prevezme tovar od Dodávateľa.


Článok IX
Osobitosti týkajúce sa zmluvy o dielo


1. Na základe zmluvy o dielo poskytne Dodávateľ Zákaznikovi servisné služby pre elektronické zariadenia, ktorými sú napríklad mobilný telefón, tablet a iné.
2. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu informácií akéhokoľvek druhu uložených v zariadení a nie je oprávnený zálohovať tieto údaje bez písomneho súhlasu Zákaznika. V prípade takejto straty údajov nemá zákazník nárok na finančnú náhradu. Pred odovzdaním výrobku Dodávateľovi by mal zákaznik zálohovať všetky informácie uložené vo výrobku.
3. V prípade viditeľného poškodenia zariadenia (po páde, už rozoberané zariadenie alebo po styku s tekutinami) sa môže v zariadení po rozobratí prejaviť skrytá vada, ktorá môže spôsobiť nenávratné poškodenie (znefunkčnenie) zariadenia, prípadne spôsobí navýšenie ceny opravy. Servis nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytej vady a nie je povinný znášať náklady spojené s opravou.
4. Zákaznik sa oboznámil s podmienkami a rizikami vyplývajucími z charakteru servisnej služby a odoslaním objednávky dáva svoj súhlas na uskutočnenie takejto služby.


Článok X
Odstúpenie od zmluvy


1. Odstúpenie od zmluvy Zákaznika, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
2. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa:
 • prevzatia tovaru
 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákaznika a Zákaznik vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákaznika, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Zákaznik výslovne požiadal Dodávateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Zákaznika u Dodávateľa a Zákaznik si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákaznika a Zákaznik vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3. Tovar sa považuje za prevzatý Zákaznikom okamihom, keď Zákazník alebo ním splnomocnená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
4. Zákaznik môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
5. Zákaznik pri uzatvorení zmluvy o dielo, predmetom ktorej je servisná služba zariadenia, dáva predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby bez uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa. Zákaznik zároveň vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ak Zákaznik odstúpil od zmluvy o dielo a pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, je povinný uhradiť Dodávateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. Zákaznik môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Dodávateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
7. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme alebo osobne odovzdať na adrese:
iQmobil s.r.o.
Černyševského 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
alebo mailom na kontakt@mobilnyservis.sk.
8. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Dodávateľovi najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
9. Zákaznik je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Dodávateľovi alebo osobe poverenej Dodávateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ zašle tovar alebo osobne odovzdá predávajúcemu na nasledovnej adrese:
iQmobil s.r.o.
Černyševského 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
10. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Zákaznikovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých nákladov. Dodávateľ je povinný vrátiť Zákaznikovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákaznik pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Zákaznika dohodnúť sa s Dodávateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Zákaznikovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny Dodávateľ vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Dodávateľ nie je povinný vrátiť Zákaznikovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Zákaznik nepreukáže zaslanie tovaru späť Dodávateľovi, ibaže Dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
13. Dodávateľ nie je povinný uhradiť Zákaznikovi dodatočné náklady, ak si Zákaznik výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom.
14. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Zákaznik náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi alebo osobe poverenej Dodávateľom na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
15. V prípade odstúpenia od zmluvy Zákaznik zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
16. Dodávateľ odporúča Zákaznikovi poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša Zákaznik až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
17. Pokiaľ Zákaznik nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho Dodávateľ telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak Zákaznik ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, Dodávateľ si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený Zákaznikovi na adresu uvedenú v objednávke.
18. Dodávateľ si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Zákaznikom na dobierku.
19. Odstúpenie od zmluvy Zákaznikom - podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonnika.


Článok XI
Zodpovednosť predávajúceho za vady


1. Právna úprava zodpovednosti Dodávateľa za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Zákaznikom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
4. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
5. V prípade zmluvy o dielo Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Dodávateľ taktiež zodpovedá za vadu, ktorá sa má opraviť alebo nevhodnosť pokynov Zákaznika, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.
6. Záručná doba na poskytnuté služby je 3 mesiace.
7. Na žiadosť Zákaznika je Dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o zaplatení.
8. Záručný list obsahuje označenie Zákaznika (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov Dodávateľa, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
9. Záručným listom je doklad o kúpe resp. doklad o poskytnutých službách – pokladničný doklad alebo faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
10. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Zákaznikom.
11. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.


Článok XII
Reklamačné podmienky


1. Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecného reklamačného poriadku.


Článok XIII
Platnosť zmluvy


1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.


Článok XIV
Ochrana osobných údajov


1. Informácie o dotknutých osobách (Zákaznikoch) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Zákaznik berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.


Článok XV
Záverečné ustanovenia


1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového portálu www.mobilnyservis.sk v deň odoslania objednávky Zákaznikom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2017
+421 948 666 555
 [javascript protected email address]
Copyright @ 2017 Mobilný servis